Natura

diumenge, 27 d’abril de 2008

Transmissió de Radioactivitat a l'aigua

Transmissió de Radioactivitat a l’Aigua.

Intrusió de partícules microscòpiques a través dels filtres.

Tot filtrat de partícules té un llindar mínim, corresponent al tamany de porus del filtre. Però justament per sota d'aquest tamany de porus segueixen passant partícules (per exemple les inferiors a una micra, incloses les radioactives). Resulta obvi que el Cobalt 60 generat per la central nuclear té un tamany prou petit (de l’ordre de milionèsimes de mil·límetres) com per ser dispersat per l’aire i transportat pel corrent del riu.

Dissolució de ions de Cobalt 60 a l’aigua del riu Ebre.

El Cobalt 59 estable (al igual que el seu isòtop radioactiu Cobalt-60) no existeix només en forma metàl·lica sòlida, sinó que es pot trobar dissolt a l'aigua en forma de ió. De fet, el Cobalt 59 estable és un element que es troba de forma natural en sòls i rius en petites concentracions (i també als éssers vius, o­n forma part de la Vitamina B12). És raonable pensar doncs que el Cobalt-60 també pot viatjar com el Cobalt estable, dissolt per sòls i rius, i arribar directament a la cadena alimentària humana.

Generació de radicals lliures a l’aigua del riu Ebre per radiòlisi

L'aigua reacciona davant de l'isòtop radioactiu Cobalt-60, ja que aquest emet radiacions gamma que provoquen un fenomen anomenat "radiòlisi de l'aigua". La radiòlisi provocada per les radiacions gamma descomposa l'aigua i genera radicals lliures (radical oxigen, superòxid, peròxid, ...), els quals són molt reactius i poden seguir donant radicals fins que "topen" amb una altra molècula que fa de diana (i que queda alterada). El fenomen és complex, però la conclusió és que els radicals lliures generats pel Cobalt-60 poden viatjar amb l'aigua (inclosa la potable).